Microstructure and properties of HVOF sprayed AP40 bioactive glass-ceramic coatings

Ding-Yong, He; Li-Dong, Zhao

Beijing : Beijing-Gongye-Daxue (2009)
Fachzeitschriftenartikel

In: Beijing-Gongye-Daxue-xuebao : jikan = Journal of Beijing University of Technology
Band: 35
Heft: 3
Seite(n)/Artikel-Nr.: 374-377

Einrichtungen

  • Lehrstuhl für Oberflächentechnik im Maschinenbau [419010]

Identifikationsnummern