Thermal Conductivity and Wear Behavior of HVOF-Sprayed Fe-Based Amorphous Coatings

Yao, Haihua; Zhou, Zheng (Corresponding author); Wang, Liang; Tan, Zhen; He, Dingyong; Zhao, Lidong

Basel : MDPI (2017)
Fachzeitschriftenartikel

In: Coatings : open access journal
Band: 7
Heft: 10
Seite(n)/Artikel-Nr.: 173

Einrichtungen

  • Lehrstuhl für Oberflächentechnik im Maschinenbau [419010]

Identifikationsnummern

Downloads